Status Stowarzyszenia

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

„WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ”

  

Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi 10 października 2011 r.

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

  

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ”, zwanej dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2

1.             Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U.Nr 79 poz. 855 z 2001 r./ i posiada osobowość prawną.

2.             Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dębica.

 

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.

 

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

§ 7

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

 

Cele i środki działania

 

§ 8

 

Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBCKIEJ” chce promować tradycyjne wartości etyczne oraz idee lokalnego patriotyzmu.

 

Celem naszym jest wspieranie rozwoju gospodarczo-społecznego ziemi dębickiej.

 

Dzięki budowie silnych więzi obywatelskich i uczestniczenia w życiu publicznym, chcemy przygotować się do skutecznego funkcjonowania w nowoczesnej Europie Ojczyzn XXI wieku.

 

Programy edukacyjne, kulturotwórcze, informacyjne i wspierające przedsiębiorczość będziemy realizować w oparciu o własne i pozyskane środki finansowe oraz działalność samopomocową.

 

Samorządy wszystkich szczebli będą naturalnymi partnerami Stowarzyszenia w osiąganiu celów społecznych lokalnych.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele w szczególności poprzez:

1/      wydawanie książek, gazet, czasopism i wydawnictw patriotycznych

2/      działalność związaną z bazami danych

3/      badanie rynku i opinii publicznej

4/      działalność reklamową

5/      działalność związaną z pośrednictwem pracy

6/      pozaszkolne formy kształcenia

7/      działalność radiową i telewizyjną

 

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie dzielą się na:

a/      zwyczajnych

b/      wspierających

c/      honorowych

 

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, nie została pozbawiona praw publicznych, utożsamia się z celami Stowarzyszenia i deklaruje chęć ich realizacji, złożyła wypełnioną deklarację członkowską i została zaakceptowana przez Zarząd.

 

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

1/      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2/      uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.

3/      zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4/      korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 

1/     aktywny udział w pracach Stowarzyszenia.

2/     przestrzeganie postanowień statut, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3/     czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4/     nie podejmowanie działań, które mogłyby przynieść szkodę Stowarzyszenia.

5/     regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczna działalnością, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członek wspierający ma prawo, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, oraz korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

Członek wpierający – osoba prawna, działa przez swojego przedstawiciela.

 

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

 

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1/     dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego – członek może w każdej chwili wystąpić ze Stowarzyszenia składając odpowiednie pisemne oświadczenie Prezesowi Zarządu.

2/     skreślenie przez Zarząd w wyniku nieprzestrzegania Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz statutowych Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.

3/      śmierci lub utraty osobowości prawnej.

4/      utraty obywatelstwa polskiego lub praw publicznych.

5/      nieopłacenia składek członkowskich przez 2 lata kalendarzowe.

 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zebranie Członków.

2.      Zarząd.

3.      Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

Najwyższą władza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

 

 

§ 19

1.   Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na rok jako sprawozdawcze lub jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając pisemnie członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

2.   Walne Zebranie Członków wybiera każdorazowo przewodniczącego, który powołuje protokolanta. Protokół Walnego Zebrania podpisują przewodniczący i protokolant.

3.   W Walnym Zebraniu uczestniczą Członkowie przy czym każdy ma jeden głos.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1/   wybór i odwołanie Prezesa i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; w   sposób tajny.

2/   uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia.

3/   podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4/   uchwalanie Regulaminów Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5/   ustalanie wysokości składek członkowskich.

6/   nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu.

7/   rozpatrywanie odwołań w sprawach przyjęcia, skreślenia i wykluczenia Członków.

8/   rozpatrywanie odwołań do uchwały Zarządu, które są ostateczne.

9/   podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

10/ rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

11/ podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do krajowych lub zagranicznych organizacji.

 

§ 21

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)    z własnej inicjatywy

b)    na żądanie Komisji Rewizyjnej

c)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia

2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22

Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych go głosowania.

 

§ 23

Zarząd organizuje pracę zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

Zarząd składa się od pięciu do jedenastu osób w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

Jeżeli członek Zarządu zostanie skreślony lub wykluczony ze Stowarzyszenia, Zarząd dokooptuje nowego członka Zarządu, którego mandat trwa do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

 

§ 24

Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności:

1/     dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień określonych prawem.

2/      realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

3/     sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków.

4/      zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

5/      uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

6/      powoływanie zespołów zadaniowych do wykonywania zadań zleconych przez Zarząd. W skład Zespołów mogą wchodzić osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

7/      przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

8/     rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

9/     wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności Członka Honorowego.

10/  opracowanie i przedstawienie oraz wnioskowanie o wprowadzenie zmian w   statucie Stowarzyszenia.  

 

 

§ 25

Sposób podejmowania uchwał przez Zarząd określa Regulamin Pracy Zarządu.

 

 

§ 26

1.   Kadencja Zarządu trwa cztery lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków.

2.   Kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok.

 

§ 27

Zarząd corocznie składa sprawozdanie z działalności obejmujące okres pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 

 

§ 28

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera Przewodniczącego.

 

§ 29

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/    kontrolowanie dwa razy w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2/    kontrolowanie wybranych obszarów działania Stowarzyszenia wg wskazań Walnego Zebrania

3/    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

4/    wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

5/    składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu.

 

§ 31

Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.

 

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

§ 33

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

Rozdział V

 

Majątek i reprezentacja Stowarzyszenia

 

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

Na fundusze składają się:

1/      wpływy ze składek członkowskich

2/      dotacje, darowizny, spadki i zapisy

3/      wpływy z działalności statutowej

 

§ 35

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wymagane jest współdzielenie dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa.

 

Rozdział VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku nie dojścia do głosowania z powodu braku kworum, kolejne głosowanie odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 37

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na cel, do realizacji którego zostało powołane i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.