Program dla Dębicy
  • promocja postaw pielęgnujących tradycyjne wartości etyczne oraz krzewiących idee lokalnego patriotyzmu
  • propagowanie i wspieranie rozwoju gospodarczo – społecznego ziemi dębickiej
  • tworzenie i czynne wspieranie programów edukacyjnych, kulturotwórczych, informacyjnych oraz wspomagających przedsiębiorczość
  • organizacja imprez charytatywnych
  • wsparcie finansowe dla młodych, uzdolnionych ludzi, ale pochodzących z niezamożnych rodzin
  • organizacja projektów oraz konkursów o tematyce patriotycznej i kulturoznawczej
  • współpraca z innymi Stowarzyszeniami mającymi podobny cel i idee